Obiective de dezvoltare

 Infrastructura

♦ Realizarea proiectului tehnic privind reabilitare prin asfaltare a străzilor, uliţelor din comuna Remeţi şi a drumului comunal Piatra şi reabilitarea acestora;

♦ Finalizarea proiectului privind modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării, extinderea reţelelor de alimentare cu apă în comuna Remeţi şi realizarea alimentării cu apă a satelor Teceu-Mic şi Piatra;

♦ Extinderea şi modernizarea iluminatul public cu lămpi economice;

♦ Identificarea posibilităţilor de modernizarea a reţei de energie electrică existentă prin asigurarea parametrilor normali la toţi consumatorii casnici;

 

Construcţii

♦ Construire Cămin cultural Remeţi şi reabilitare Piatra;

♦ Reabilitare şcoli Piatra;

♦ Reabilitare Grădiniţa Remeţi;

♦ Reparaţii primărie;

♦ Construire sală de sport în curtea şcolii Remeţi;

♦ Modernizare bază sportivă (terenul de fotbal) în localitatea Remeţi şi satele aparţinătoare;

♦ Amenajarea unui spaţiu de joacă în curtea grădiniţei din localitatea Remeţi;

♦ Plantarea de copaci;

♦ Reamenajarea curţilor şcolilor, amenajându-se zone verzi de recreere;

 

Salubrizare

♦ Înfiinţarea unui Serviciu public comunitar de salubrizare în parteneriat public-privat cu o firmă de specialitate;

♦ Colectarea selectivă a deşeurilor menajere;

♦ Asigurarea refolosirii ecologice a deşeurilor menajere;

♦ Eliminarea depozitelor şi rampelor de deşeuri care nu respectă legislaţia de mediu.

 

Agricultură

♦ Valorificarea mai eficientă a suprafeţelor agricole;

♦ Dezvoltarea mediului de afaceri pentru producătorii agricoli;

♦ Dezvoltarea legumiculturii;

♦ Dezvoltarea agriculturii ecologice;

♦ Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării microfermelor zootehnice;

♦ Implicarea autorităţilor publice locale în rezolvarea problemelor privind valorificarea produselor;

 

Demografie şi sănătate publică

♦ Menţinerea numărului de locuitori;

♦ Creşterea speranţei de viaţă;

♦ Ameliorarea, îmbunătăţirea calităţii vietii;

♦ Crearea de noi locuri de muncă;

♦ îmbunătăţirea dotării dispensarului uman;

♦ Realizarea de acţiuni de educaţie pentru sănătate;

 

Protecţia socială

♦ Soluţionarea problemelor copiilor care provind din familii dezorganizate sau cu stare materială precară;

♦ Evidenţa persoanelor în vârstă, singure, care nu se pot întreţine şi identificarea posibilităţilor de sprijinire a acestora;

♦ Evidenţa persoanelor cu handicap, controlarea activităţii însoţitorilor acestora;

 

Culte religioase

♦ Asigurarea unui climat propriu unei comunităţi libere de prejudecăţi şi aversiune religioasă;

♦ Implicarea preoţilor în rezolvarea problemelor comunităţii, identificarea persoanelor şi familiilor în dificultate şi posibilităţile de sprijinire a acestora, promovarea moralei creştine;

 

Societatea civilă

♦ Este nevoie de realizarea unui parteneriat public între administraţia locală, societăţile economice, asociaţiile agricole şi cetăţeni, în vederea fondării unei baze de dezvoltare bazată pe asentimentul larg al comunităţii;

♦ Sprijinirea producătorilor agricoli în vederea înfiinţării unei ,,Asociaţii profesionale a producătorilor agricoli”;

 

Rromii în comunitate

♦ Asigurarea frecventării în totalitate de către copiii rromi a grădiniţei şi a şcolii;

♦ Îmbunătăţirea condiţiilor educative;

♦ Accesarea programelor de finanţare pentru rromi;

♦ Sprijinirea racordării tuturor locuinţelor la reţeaua de energie electrică;

♦ Acordarea de sprijin în găsirea de locuri de muncă;

♦ Intreprinderea de acţiuni educative în scopul reducerii infracţionalităţii;

♦ Asigurarea reprezentării etniei rrome în Consilul local;

 

Siguranţa publică

♦Creşterea siguranţei publice şi consolidarea păcii sociale. Un climat solid de pace socială în comunitate înseamnă o creştere semnificativă a calităţii vieţii locuitorilor, fiind totodată un aspect care atrage investitori, potenţiali parteneri în viaţa socio-economică şi cultural-sportivă a comunei. La baza realizarii acestui obiectiv stă, în primul rând, dezvoltarea economică, respectarea legalităţii şi existenţa unui climat de solidaritate civică;

♦ Întreţinerea în stare de funcţionare a iluminatului public;

♦ Sprijinirea activităţii postului local de poliţie;

 

Învăţământ

Reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi grădiniţelor în perioada 2008-2012:

♦ Lucrări de reaparaţii şi modernizare ale spaţiilor de învăţământ (exterioare şi interioare), reparaţii ale acoperişului, izolaţia termică, finisaje interioare şi exterioare, refacerea pardoselilor la şcolile Remeţi şi Piatra;

♦ Modernizarea bazelor sportive în toate unităţile de învăţământ;

♦ Amenajarea grupurilor sanitare exterioare, verificarea instalaţiei electrice, realizarea instalaţiilor de apă potabilă şi racordarea la fose septice la Şcolile din Piatra şi Teceul-Mic;

♦ Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor;

♦ Amenajarea spaţiilor pentru  grădiniţa Remeţi la Şcoala nr.2 Remeţi;

♦ Îmbunătăţirea activităţii unităţilor de învăţământ;

♦ îmbunătăţirea permanentă a dotării şcolilor şi grădiniţelor, asigurarea tuturor condiţiilor necesare;

♦ Crearea unui parteneriat activ şi permanent între cadrele didactice, autorităţile locale şi părinţi în scopul îmbunătăţirii calităţii învăţământului;

♦ Dezvoltarea unui sistem de stimulare materială a elevilor şi cadrelor didactice care obţin rezultate deosebite în activitatea şcolara şi extraşcolară, prin fonduri obţinute în parteneriat public-privat;

♦ Integrarea copiilor de etnie rromă sau provenind din familii cu stare materială precară, conştientizarea acestora şi familiilor lor că învăţătura este principala modalitate de a-şi depăşi condiţia socială;                                

 

Cultură şi artă

♦ Crearea spaţiilor necesare desfăşurării de activităţi culturale, care vor atrage după sine desfăşurarea şi diversificarea programelor culturale;

♦ Implicarea şcolilor, în educarea elevilor spre păstarea tradiţiilor folclorice locale;

♦ Îmbunătăţirea continuă a fondului de carte din centrul de informare şi documentare din cadrul şcolii Remeţi;

 

Sport şi agrement

• Modernizarea Bazei sportive din localitatea Remeţi;

• Susţinerea echipei de fotbal a comunei, dotarea cu echipamentul necesar şi înscrierea acesteia în campionatul judeţean;

• Dotarea şcolilor cu materialele sportive necesare;

• Construirea unei Săli de sport.