Analiza SWOT a comunei

Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei este concepută ca o suită de comentarii concentrate asupra principalilor factori ce influenţează dezvoltarea acestui teritoriu în vederea atingerii unor importante obiective strategice.
În urma analizelor generale, pentru perioade semnificative din evoluţia economico-socială a judeţului Mramures şi implicit a localităţilor componente ale comunei Remeţi (Remeţi,Teceu-Mic şi Piatra) se pot sistematiza următoarele elemente ale analizei SWOT.
 
PUNCTE TARI
1. Comuna Remeţi dispune de un mare potenţial în creşterea animalelor, propice unei pomiculturi şi zootehnii moderne dar  insuficient exploatate; 
2. Aici poate fi promovată cu adevărat o agricultură ecologică, factorii externi de poluare fiind inexistenţi;
3. Zona este de o frumuseţe deosebită, foarte puţin cunoscută, cu aer curat, cu un climat de linişte, iar oamenii sunt binevoitori, ospitalieri şi cu respect şi frică faţă de Dumnezeu; 
4. Elevii proveniţi de la şcoala din Remeţi au devenit olimpici la olimpiadele naţionale şi internaţionale de limba Ucraineană şi Rusă şi la olimpiadele judeţene de matematică şi informatică; 
5. Comuna dispune de un dispensar uman, o farmacie umană şi un dispensar veterinar;
6. Comuna Remeţi dispune de rezerve minerale;
 
PUNCTE SLABE
1. Infrastructura de transport insuficient dezvoltată; 
2. Infrastructura de utilităţi şi mediu slab dezvoltată (lipsa canalizare, epurare şi apă potabilă);
3. Infrastructura de afaceri în stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv pentru agricultură);
4. Insuficienţa şi standardul scăzut al infrastructurii turistice şi de agrement; 
5. Zonă rurală cu o pondere mare a populaţiei ocupate în agricultură şi o rentabilitate scăzută a activităţilor agricole datorată fărâmiţării terenurilor, unităţilor productive mici, mecanizării reduse etc;
6. Probleme serioase cu sărăcia din mediul rromilor;
7. Probleme de mediu, în mod special privind selectarea deşeurilor; 
8. Calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate;
9. Decalaj informaţional faţă de mediul urban;
10.Dezvoltarea limitată a sectorului industrial;
11. Agenţii economici mici, fără perspective de dezvoltare;
12. Populaţia îmbătrânită, tinerii plecaţi în străinatate;
13. Oferta de locuri de muncă bine platite pe raza comunei Remeţi – aproape inexistentă;
14. Populaţia sărăcită – număr mare de ajutoare sociale;
15. Starea precară a drumului comunal Piatra, a drumului Bongaz şi a străzilor şi uliţelor din comuna Remeţi;
16. Zonă de risc – inundaţii şi alunecări de teren;
17. Lipsa locurilor de petrecere a timpului liber – terenuri de joacă pentru copii, parcuri;
 
AMENINŢĂRI
1. Creşterea ratei şomajului în urma privatizării întreprinderilor mari şi a restructurării industriale;
2. Migraţia masivă a tineretului către zonele urbane sau chiar în afara ţării datorită lipsei locurilor de muncă;
 
OPORTUNITĂŢI
1. Potenţial pentru turismul religios şi agroturism;
2. Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noi locuri de muncă;
3. UE alocă fonduri substanţiale pentru infrastructura, protecţia mediului şi resurse umane ;
4. Potenţial crescut pentru agricultură ecologică, în mod special, pomicultura şi zootehnia; 
5. Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilitaţilor;
6. Disponibilitate de alimentare la magistrala de gaz care strabate comuna Remeţi;
7. Zona prezintă oportunităţi şi pentru cultivarea pomilor fructiferi pentru prelucrarea fructelor, colectarea fructelor de pădure, înfiinţarea de ferme cu profil pomicol;
8. Zona prezintă reale oportunităţi şi pentru înfiintarea de ferme de producţie şi prelucrare a produselor animaliere (lapte, carne, lână, etc.)